Pruszcz Gdański: Historia, Kryzys i Faktoria

To już jutro! Po raz piąty w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim odbędzie się konferencja naukowa „Origines et Mutationes”. 6 i 7 września historycy z Polski i zagranicy będą rozmawiać m.in. o kryzysach od starożytności po XIX wiek. Udział w konferencji zadeklarowało ponad dwudziestu pięciu badaczy z ośrodków naukowych w Polsce, Szwecji, Maroko i Austrii.

 

- Konferencja „Origines et Mutationes”, dzięki współpracy Uniwersytetu Gdańskiego, Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz Starosty Gdańskiego wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Pruszczu oraz stała się rozpoznawalna w polskim i europejskim życiu naukowym – mówi prof. dr hab. Rafał Kubicki z Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorami konferencji są: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i Miasto Pruszcz Gdański. Partnerami wydarzenia zaś: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, Faktoria Pruszcz Gdański, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim oraz Stowarzyszenie Wczoraj Dziś i Jutro.

Nowością V edycji konferencji jest osobny panel poświęcony dziejom Pruszcza Gdańskiego i okolic. - Panel, wpisujący się w „Rok Tożsamości Pruszcza Gdańskiego”, uchwalony przez Radę Miasta, wnosi dodatkowy, regionalny walor w obrady konferencyjne – mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Janusz Wróbel.

Program konferencji/ Schedule

Czwartek/Thursday 06.09.2018

09:00 otwarcie obrad/opening speeches

10:00 -10:30 przerwa kawowa/coffee break

Sesja 1/Session 1 Kryzys i odbudowa w życiu miast/ Crisis and restoration in the cities

10:30 – 10:50 Piotr Łozowski (UwB)  Metody pomiaru rozwoju gospodarczego miasta w późnym średniowieczu z wykorzystaniem ksiąg sądowych/ Methods of the measuring the city's economic development in the late Middle Ages according to juridical books

10:50 – 11:10 Cezary Kardasz (TNT) Rynek kredytowy jako wskaźnik położenia gospodarczego miasta w późnym średniowieczu - wybrane przykłady z miast południowego pobrzeża Bałtyku/ The credit market as an indicator of the city's economic position in the late Middle Ages- based on selected examples from the cities of the southern Baltic coast

11:10 – 11:30 dyskusja/ discussion

11:30 – 12:00 przerwa kawowa/ coffee break

12:00- 13:30 przerwa obiadowa

Sesja 2/ Session 2 Kryzys religijny i reformy/ Religious crisis and its reforms

12:00 – 12:20 Kamil Kajkowski (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie) Kryzys monarchii piastowskiej a problem tzw. reakcji pogańskiej/ Crisis of the Piast monarchy and the problem of the so-called pagan reaction

12:20 – 12:40 Adam Lubocki (UG) „Rewolucje pogańskie” jako moment kryzysowy dla chrześcijaństwa na przykładzie Królestwa Węgierskiego w XI w./ "Pagan revolutions" as a crisis moment for Christianity on the example of the Kingdom of Hungary in the 11th century

12:40 – 12:55 Sebastian Wysokowicz (UG) Chrystianizacja Prusów w świetle akt synodalnych diecezji pruskich z XV w. – kryzys czy sukces/ Christianization of the Old Prussians in the light of the synodal acts of the Prussian dioceses from the 15th century - crisis or success

12:55 – 13:30 dyskusja/discussion

13:30 – 15:00 przerwa obiadowa/lunch break

Sesja 3/Session 3 Kryzys polityczny/Political crisis

15:00 – 15:20 Aleksandra Sienkiewicz-Syldatk (UG) Imperium Lagidów- potęga, kryzys i próba odbudowy

15:20 - 15:40 Fatima Rhorchi (Moulay Ismail University, Meknes, Morocco) The Maraboutic Crisis: an important interlude between the Saadi and Alawi dynasties in Morocco

15:40 – 16:00 dyskusja/discussion

16:30 – 17:00 przerwa kawowa/coffee break

Sesja 4/Session 4 Kryzysy w rodzinie/Crisis in the family

17:00 – 17:20  Aleksandra Girsztowt (UG, BE) Family Affair – crisis and family in Early Modern Malbork/ Sprawa rodzinna – kryzys i rodzina we wczesnonowożytnym Malborku

17:20 – 17:40 Anna Mareike Schönle (Jewish Museum, Vienna) Conflict and parallel existence of different areas in Königsberg’s social life around 1900 with particular focus in Bismarck’s social law

17:40 – 18:00 dyskusja/ discussion

Piątek/ Friday  07.06.2018

Sesja 5/Session 5 Kryzys i odbudowa gospodarki wiejskiej/ Crisis and reconstruction of the rural economy

09:00 – 09:20 Rafał Kubicki (UG) Uszkodzenia, zniszczenie i odbudowa młynów wodnych i wiatraków w średniowiecznych Prusach Zakonnych/ Damage, destruction and reconstruction of water mills and windmills in the late medieval Prussia

09:20: 09:40 Grzegorz Woliński (UG) Uwagi na temat zniszczeń i odbudowy gospodarki wiejskiej komturstwa tucholskiego w 1. poł. XV w./ Remarks on the destruction and rebuilding of the rural economy of the Tuchola commandment in the first half XV century

09:40 – 10:00 Monika Kozłowska (UwB) Wysokość plonów rolnych jako wskaźnik kryzysu XVII wieku/ The amount of agricultural crops as an indicator of the crisis of the 17th century

10:00-10:30 dyskusja/ discussion

10:30 – 11:00 przerwa kawowa/coffee break

Sesja 6/Session 6 Kryzys kobiecości, kryzys męskości/Crisis of the feminity and masculinity

11:00 – 11:20 Anna Łysiak– Łątkowska (UG) Oświeceniowy projekt natury, rozumu i wolnej woli jako perspektywa (samo)świadomości kobiet/ Enlightenment’s project of nature, reason and free will as a perspective of women’s (self) consciousness

11:20 – 11:40 Anders Fröjmark (Kalmar) Crisis and New Directions: Duchess Ingeborg Håkansdotter and the Struggle for Power in Scandinavia 1318–1332/ Kryzys i nowy kierunek – księżna  Ingeborg Håkansdotter i walka o władzę w Skandynawii  1318–1332

11:40 – 12:00 dyskusja/discussion

12:00 -13:30 przerwa obiadowa/lunch break

Sesja 7/Session 7 Potęga, upadek i odbudowa/ The power, the fall, the renew

13:30 – 13:50 Przemysław Jędrzejewski (UP Kraków) Sprawa reorganizacji armii koronnej na przykładzie wojska stacjonującego w województwie krakowskim w dobie Sejmu Wielkiego/ The issue of the reorganization of the crown army on the example of an army stationed in the Cracow voivodeship during the Great Sejm

13:50 – 14:10 Patryk Bukowski (UW) Serbia – sinusoida potęgi i upadku/ Serbia – a sinuosid of power and fall

14:10 – 14:30 Waldemar Borzestowski (UG) Joseph von Eichendorff wobec inicjatywy odbudowy zamku w Malborku/Joseph von Eichendorff towards the initiative to rebuild the castle in Malbork

14:30 – 15:00 dyskusja/discussion

15:00 – 15: 30 podsumowanie obrad / conclusions

Sesja lokalna

16:00 – 16:20 Tomasz Jagielski, Żuławy Gdańskie w XX wieku - mała kraina z wielką historią

16:20 – 16:40 Daniel Czerwiński, 25 pułk lotnictwa myśliwskiego. Zarys działalności pruszczańskiej jednostki myśliwskiej

16:40 – 17:00 Jakub Żak Zespół dworsko-ogrodowy w Gołębiewie Średnim. Zarys historii.

17:00 – 17:30 dyskusja, przerwa kawowa

17:30 – 17:50 - Marek KozłowTożsamość miejsca w relacjach mieszkańców Pruszcza i okolic;

17:50 – 18:10 Bartosz Gondek, Miasto odkrywane na nowo. Od średniowiecznych piwnic do XIX wiecznych dworów i komórek;

18:10 – 18:30 Artur Jendrzejewski, Przełomowe wydarzenia, znani ludzie - wpływ pruszczańskiej "Jedynki" na budowę lokalnej historii i tożsamości na podstawie materiałów z kronik szkolnych.

Jan Hlebowicz, Duchowni katoliccy Pruszcza Gdańskiego w kleszczach dwóch totalitaryzmów – ks. Johannes Wohlert, ks. Józef Dydymski, ks. Józef Waląg;

18:30 – 19:00 dyskusja

19.00 – zakończenie obrad

info/foto: Faktoria Handlowa w Pruszczu Gdańskim

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: