Muzeum Gdańska: Już w czwartek debata Pomorzanie i Ślązacy w cieniu Volkslisty

5 marca o godz. 17.00 w ramach cyklu Czwartki w Muzeum Gdańska odbędzie się debata "Pomorzanie i Ślązacy w cieniu Volkslisty" z udziałem Kamila Kartasińskiego (Uniwersytet Śląski) i dr. Łukasza Męczykowskiego. Prelegenci podejmą dyskusję na temat różnic i podobieństw na terytoriach polskich wcielonych do III Rzeszy od października 1939 r., doświadczeń i pamięci obywateli polskich zmuszonych żyć w państwie niemieckim i podlegających germanizacji.

Prowadzenie: Marek Adamkowicz i dr Leszek Molendowski (Muzeum Gdańska)

Po zakoń­cze­niu kam­pa­nii pol­skiej 1939 r. Pomo­rze Nadwi­ślań­skie, Wiel­ko­pol­ska i Górny Śląsk zostały już w paździer­niku przy­łą­czone do III Rze­szy kolejno jako Reisch­gau Dan­zig – West­preus­sen, Reichs­gau War­the­land i Pro­vinz Schle­sien. Głów­nym zało­że­niem nie­miec­kiej poli­tyki wobec tych tere­nów była ich zupełna ger­ma­ni­za­cja. W cza­sie krwa­wej jesieni 1939 r. na Pomo­rzu zamor­do­wano od 50 do 60 000 przed­sta­wi­cieli pol­skiej inte­li­gen­cji. Na prze­ło­mie 1939 i 1940 r. nie­miecka admi­ni­stra­cja prze­pro­wa­dziła pro­wi­zo­ryczne spisy lud­no­ści mające na celu oddzie­le­nie od Pola­ków lud­no­ści mie­sza­nej naro­do­wo­ściowo. Był to tylko wstęp do wpro­wa­dze­nia zarzą­dze­niem z 4 marca 1941 r. nie­miec­kiej listy naro­do­wo­ścio­wej – Deut­sche Volk­sli­ste (DVL). Spo­sób przyj­mo­wa­nia, czę­ściej przy­mu­so­wego wcią­ga­nia oby­wa­teli pol­skich róż­nił się w mniej­szy lub więk­szy spo­sób w każ­dej z poszcze­gól­nych pro­win­cji. Na Pomo­rzu i na Gór­nym Ślą­sku wypeł­nie­nie ankie­ty­/w­nio­sku o wpi­sa­nie na DVL było obo­wiąz­kowe, a za uchy­la­nie się gro­ziło m.in. wysie­dle­niem do Gene­ral­nego Guber­na­tor­stwa, uwię­zie­niem w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym lub karta śmierci. W Wiel­ko­pol­sce nato­miast trak­to­wano wpi­sa­nie na DVL jako nagrodę.

Kiedy: 5 marca 2020 r. (czwartek) godz. 17.00

Gdzie: Ratusz Głównego Miasta ul. Długa 46/47

Wielka Sala Wety

Wstęp wolny. 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: