Muzeum Gdańska zaprasza na grę terenową

W ramach tego­rocz­nej edy­cji Euro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa Muzeum Gdań­ska zapra­sza do udziału w grze miej­skiej w dwie kolejne nie­dziele: 13 i 20 wrze­śnia. Tere­nem gry będzie obszar Głów­nego Mia­sta.

W Błę­kit­nej Armii gene­rała Hal­lera słu­żyło wielu Pola­ków, oby­wa­teli USA. Po zakoń­cze­niu dzia­łań wojen­nych część z nich powró­ciła na kon­ty­nent ame­ry­kań­ski. Jeden z tych żoł­nie­rzy, Jan Ludwi­chow­ski został w Pol­sce. Jed­nak ważny tele­gram zmu­szał do powrotu za ocean.

Był rok 1930. Jan przy­był do Gdań­ska, aby tu wsiąść na sta­tek. Nie­spo­dzie­wana sytu­acja niestety skom­pli­ko­wała drogę powrotną. O tym, że rze­czy­wi­stość bywa bar­dziej zaska­ku­jąca niż fik­cja lite­racka, miał się wkrótce prze­ko­nać na wła­snej skó­rze.

Wyda­rze­nie jest reali­zo­wane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Dwie kolejne nie­dziele: 13 i 20 wrze­śnia od 11.00 do 15.00.

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: