Konferencja upamiętniająca 70. rocznicę oswobodzenia KL Stutthof

Muzeum Stutthof z Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: Między interpretacją a kreacją. Negocjowanie znaczeń w (nie)miejscach (nie)pamięci.

Konferencja upamiętniająca 70. rocznicę oswobodzenia KL Stutthof odbędzie się w Sztutowie w dniach 7-8 maja 2015 roku. Jej celem jest wymiana poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat interakcji pomiędzy pamięcią zbiorową, a krajobrazem kulturowym jako miejscem pamięci. Głównymi tematami będą: konstruowanie i rekonstruowanie społecznej pamięci, napięcia powstałe przez nowe narracje lub politykę historyczną w miejscach pamięci oraz zagadnienia różnic pomiędzy pamięcią oficjalną, wielką historią, a pamięcią lokalną, mniejszościową, rodzinną. Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli różnych dziedzin nauki zajmujących się badaniami nad pamięcią zbiorową, m.in. historii, socjologii, antropologii, psychologii społecznej, filozofii, językoznawstwa, historii sztuki.

Program Konferencji:

Wykładowcy plenarni:
Prof. dr hab. Wojciech Burszta, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
dr Tomasz Kranz, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
dr Natalia Krzyżanowska, Örebro University, Szwecja
Prof. dr hab. Maria Lewicka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Stanisław Nicieja, Uniwersytet Opolski

Panele dyskusyjne:


1. Kulturowa biografia krajobrazu oraz krajobraz pod napięciem w kontekście dziedzictwa narodowego, regionalnego, lokalnego.
Historyczny wymiar krajobrazu kulturowego i jego przemian w kontekście tworzenia tożsamości grupy, więzi społecznych oraz tworzenia tradycji w kontekście zerwania ciągłości transmisji kulturowej.

2. Sposoby zawłaszczania przestrzeni oraz praktyki społeczne w miejscach pamięci (grupy społeczne w konstruowaniu i dekonstruowaniu znaczeń przestrzeni, publiczne i prywatne formy upamiętniania).
Analiza działań różnych grup społecznych w próbach odzyskiwania pamięci miejsc zapomnianych. Roli miejsca w tworzeniu więzi społecznych, relacji między mieszkańcami a ich małymi ojczyznami. Pamięć współczesnych o dawnych (wypędzonych lub eksterminowanych) mieszkańcach.

3. Wielokontekstowość i semantyka pamięci (narzucona, prywatna, zastana, przywieziona).
Sposoby definiowania i interpretowania sposobów upamiętniania i pamiętania o wydarzeniach historycznych, sposoby jej manifestowania i wykorzystywania dla celów np. polityki regionalnej. Kto i dlaczego narzuca obowiązujące wzorce pamięci; w jaki sposób dochodzi do transformacji form pamięci w różnych grupach.

4. Instytucjonalizacja form pamięci.
Semiotyka wystaw w muzeach narracyjnych, skuteczność programów edukacyjnych muzeów historycznych; rytuały pamięci a petryfikacja pamięci. Zagadnienia związane z subwersją instytucjonalizacji pamięci dokonywanej w ramach działań artystycznych tworzenia tzw. kontrpomników lub antypomników.

Komitet naukowy konferencji:


Prof. dr hab. Wojciech Burszta, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
dr Tomasz Kranz, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
dr Natalia Krzyżanowska, Örebro University, Szwecja
Prof. dr hab. Maria Lewicka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Stanisław Nicieja, Uniwersytet Opolski
dr Anna Ziółkowska, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
prof. dr hab. Małgorzata Fabiszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Anna Weronika Brzezińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komitet organizacyjny konferencji:
Prof. dr hab. Małgorzata Fabiszak
dr Anna Weronika Brzezińska
mgr Marcin Owsiński

Sekretarze konferencji:
mgr Marta Gruszecka
mgr Aleksandra Paprot
mgr Wirginia Węglińska

 

Konferencja "Między interpretacją a kreacją. Negocjowanie znaczeń w (nie)miejscach (nie)pamięci."

7-9 maja 2015 r.

Muzeum Stutthof

ul. Muzealna 6

 82-110 Sztutowo

Tagi: