Odbudowa Szańca Jezuickiego - II etap

Na początku czerwca rozpocznie się II etap prac rekonstrukcji muru ściany oporowej stanowiącej zewnętrzną obudowę suchej fosy zabytkowego zespołu Szańca Jezuickiego przy ul. Kolonia Anielinki w Gdańsku.
 
Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który w drodze zamówienia publicznego wyłonił wykonawcę na realizację II Etapu prac niezbędnych do usunięcia skutków awarii, jaka miała miejsce we wrześniu 2014 r. Prace realizowane są w oparciu o zleconą dokumentację projektową dzieląca zadanie na dwa etapy. Do tej pory koszt robót (wykonanie dokumentacji technicznej, tymczasowe roboty zabezpieczające oraz realizacja Etapu I tj. niezbędne prace zabezpieczające mur przeciwskarpy, budowa ściany oporowej, montaż kotew oraz wykonanie podbudowy pod drogę, nadzór konserwatorski) wyniósł 800 322,84 zł.
 
Przetarg na odbudowę ceglanego muru suchej fosy, realizowanego w Etapie II wygrała firma Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział Gdańsk. Podpisanie umowy nastąpi pod koniec przyszłego tygodnia. Roboty mają zostać zakończone do 15 września 2015 r.  Wartość robót II Etapu wynosi 466 358,03 zł.
 
Prace obejmują usunięcie koluwium sprzed obudowy berlińskiej z odzyskaniem części materiału ceglanego do odbudowy,  montaż czterech wrót stalowych, rekonstrukcja gzymsu z prefabrykowanych płyt żelbetowych z wykorzystaniem części oryginalnych płyt z osuwiska, jak również roboty rozbiórkowe, rekonstrukcyjne i konserwatorskie. Szaniec Jezuicki pochodzi z 1867 roku.
 
Prace dotyczące rekonstrukcji muru przeciwskarpy zlokalizowane są na odcinku pomiędzy posesjami nr 12B i 14A wzdłuż ul. Kolonia Anielinki w Gdańsku.
 

Tagi: